Projekty realizowane z udziałem środków UE  

 

PROGRAM OPERACYJNY

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA

II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

DZIAŁANIE

2.3 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw

PODDZIAŁANIE

2.3.1: Innowacje w MŚP

TYTUŁ PROJEKTU

Wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych związanych z opracowaniem nowych metod analizy i pomiaru efektów działań content marketingowych w Internecie z wykorzystaniem mechanizmów profilowania.

Przedmiotem Projektu jest zakup rozwiązania teleinformatycznego obejmującego dostarczenie docelowych, w pełni funkcjonalnych narzędzi teleinformatycznych, które funkcjonować będą w ramach platformy dostępnej online poprzez przeglądarkę internetową. Platforma przeznaczona będzie do pomiaru i zarządzania realizowanymi działaniami w zakresie cyfrowego Public Relations w ramach prowadzonej przez Zamawiającego działalności. Umożliwiać będzie pomiar działania uplasowanych treści w czasie dostępnych w mediach internetowych z określaniem efektywności ich działania zgodnie z profilowaniem (mechanizm opracowany w ramach projektu B+R). Wykonawca wykorzysta do opracowania docelowego produktu dostarczone przez Zamawiającego wyniki zrealizowanego projektu B+R, dotychczas w całości finansowanego ze środków własnych Wnioskodawcy pt. “Opracowanie nowych metod analizy i pomiaru efektów działań content marketingowych w Internecie z wykorzystaniem mechanizmów profilowania.” Wyniki projektu w postaci opracowanego know-how, komponentów, algorytmów i funkcji zostaną ze sobą połączone, osadzone w określonym środowisku teleinformatycznym.

Głównym odbiorcą i beneficjentem projektu będzie Wnioskodawca, który dla swoich klientów –podmiotów zlecających kampanie marketingowe w mediach internetowych -będzie posiadać narzędzie umożliwiające pomiar umieszczonych treści z funkcjami profilowania rezultatów. Pozwoli to Agencji realizowanie działań marketingu na wyższym poziomie, tj. poprzez bardziej precyzyjne docieranie do grupy docelowej i dostarczanie nabywcom usług o wyższej efektywności marketingowej.

Wartość Projektu: 735 540,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 508 300,00 PLN

 

 

indeks

PROGRAM  OPERACYJNY

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

OŚ  PRIORYTETOWA

I. BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

DZIAŁANIE

I.2 INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE

PODDZIAŁANIE                             

I.2.2 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, TYP PROJEKTU 1

TYTUŁ PROJEKTU

Prace B+R nad opracowaniem mechanizmów autorskiego narzędzia Lightscape Customer Perspective PR.

Projekt dotyczy przeprowadzenia prac B+R w zakresie opracowania mechanizmów i algorytmów, które na etapie wdrożeniowym zostaną wykorzystane do stworzenia narzędzia informatycznego umożliwiającego mierzenie i analizę skuteczności prowadzonych działań PR i marketingu. Produkt przyczyni się do podniesienia efektywności działań prowadzonych przez agencję – umożliwi ich precyzyjny pomiar, będzie generować statystyki i rekomendacje do optymalizacji strategii.

Celem projektu B+R jest opracowanie nowych mechanizmów, algorytmów, systemów przetwarzania danych i analiz, w szczególności:

1. Centralny system analizy zbieranych danych nt. efektów działań PR dla klientów agencji z wykorzystaniem mechanizmów big data i wielowymiarowych analiz danych (na podstawie danych o publikacjach; analizie zgodności działań ze strategią marketingu)

2. Definiowanie strategii marketingowej i PR wraz określaniem fraz i słów kluczowych w oparciu o zaawansowane analizy

3. Generowanie rekomendacji do modyfikacji/ optymalizacji strategii, interpretacji danych i ich prezentacji.

4. Zwiększenie konkurencyjności względem płatnych działań reklamowych (SEO), poprzez umożliwienie raportowania wyników działań PR, nie tylko w postaci ilości wypracowanych publikacji oraz ich AVE (ekwiwalentu reklamowego).  Przeprowadzone działania pozwolą na raportowanie i ocenę jakości działań PR- dostarczanych publikacji w świetle ich wpływu na widoczność marki klienta oraz jego kluczowych komunikatów w Internecie.

Projekt jest osadzony w podstawowej działalności Wnioskodawcy. Realizacja prac B+R pozwoli na osiągnięcie nowego standardu świadczonych usług.

Wartość Projektu: 1 316 337,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 863 030,00 PLN

 

indeks

© 2017

Created by Kamila Blecka 100 Sp. z o.o. www.kb-portfolio.eu